O nas

 

Pedagogika Montessori

Szkoła wykorzystująca w swej pracy pedagogikę Marii Montessori oferuje uczniom zindywidualizowany tryb nauczania i wychowania. Dzieci poznają rzeczywistość używając ciekawych pomocy edukacyjnych, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, w przemyślany sposób uczą się procesów rozwojowych i wyciągania wniosków, samodzielnej pracy z dostosowaniem tempa pracy do ich możliwości. Dzieci zdolne znajdą tu   okazję do rozszerzenia wiedzy, dzieci z nieharmonijnym rozwojem mają szansę na  wyrównanie ewentualnych deficytów.

Maria Montessori (1870 - 1952) - włoska lekarka, pedagog, stworzyła ciekawą koncepcję pedagogiczną, bazującą na doświadczeniach zawodowych francuskich uczonych - Jeana Itarda i  Eduarda Seguin, rozwijaną w późniejszym czasie przez syna Mario i innych współpracowników i kontynuatorów . Opierając się na obserwacjach rozwoju dzieci w przygotowanym otoczeniu - klasie wyposażonej w specjalne pomoce  - stworzyła i opisała w swych dziełach założenia "naukowej metody pedagogicznej, bazującej na rozwoju zmysłów, której rezultaty okazały się  spektakularne. Maria Montessori angażując się w ruch wyzwolenia kobiet miała okazję do popularyzowania swej metody na całym świecie.

Minęło ponad 100 lat od założenia pierwszej placówki Montessori. Odkrycia Marii Montessori, takie jak:  organizacja klas mieszanych wiekowo, bez rywalizacji,  z ideą "wychowania dla pokoju", bez ocen, bez kar, dostosowanie mebli szkolnych do wzrostu dzieci, posługiwanie się pomocami w przedstawianiu teoretycznych tematów (przygotowane otoczenie), obserwacja jako metoda poznawania potrzeb dzieci, wolny wybór, ale i dyscyplina organizacyjna, znalazły się w ofercie wielu szkół, częśc z nich weszła do regularnych planów pracy szkół ogólnodostępnych. 

Pedagodzy Montessori dokształcają się całe życie, na konferencjach, kursach i szkoleniach, poprzez wymianę doświadczeń poszukują najlepszych dróg dotarcia do dzieci i młodzieży, by realizować cele dydaktyczne i wychowawcze.

W Polsce organizacją skupiającą nauczycieli montessoriańskich jest  Polskie Stowarzyszenie Montessori z siedzibą w Łodzi. W Europie działa   Association Montessori Internationale (AMI), założone w 1929 r. przez Marię Montessori, z siedzibą w Amsterdamie, a także m.in. bardzo aktywna: Montessori - Europe, z siedzibą   w Monachium.

W ostatnich latach obserwuje się na świecie i w Polsce wzrost zainteresowania edukacją montessoriańską, powstaje szereg nowych placówek dla dzieci, a także ofert szkoleniowych dla nauczycieli. Dobrze, jeśli i rodzice zostaną włączeni w proces zdobywania wiedzy na temat wychowania i nauczania dzieci w edukacji montessoriańskiej. Jest on bowiem nieco inny niż tradycyjny, a przecież zasady wprowadzane w szkole winny korelować z postawą rodziców.

 

 

"Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Zastosowanie pedagogiki Montessori, zarówno w edukacji dzieci w normie rozwojowej, jak i dzieci z deficytami rozwojowymi  pozwala na osiąganie lepszych wyników w nauce i wychowaniu niż tradycyjny system nauczania.


Maria Montessori 1870-1952

 

 

Organizacja Szkoły

(prowadzimy integracyjne oddziały mieszane wiekowo) dla uczniów klas I-III, IV - VI i VII - VIII

Oddziały w r.szk. 2020/21:

ORION - KLASY I-III

PERSEUSZ - KLASY I-III

PEGAZ - KLASA IV i V

 

HISTORIA SZKOŁY:

W czerwcu 2016 roku powstał pomysł założenia szkoły integracyjnej. Po spotkaniach Organizatorów zdecydowano, że będzie to szkoła Montessori, kontynuująca idee monachijskiej koncepcji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, realizowane w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Przedszkolu Integracyjnym Montessori - pionierskich w Krakowie i Polsce placówkach zajmujących się działaniami na rzecz wspierania rozwoju dzieci,  stosującymi założenia pedagogiki Montessori.

Rok szkolny 2016/17 to czas działań organizacyjnych: narad, spotkań, odwiedzin w zaprzyjaźnionych szkołach Montessori w kraju i za granicą, tworzenia koncepcji szkoły i rozwiązań organizacyjnych, pozyskiwania kadry pedagogicznej i personelu administracyjnego, rekrutacji dzieci.

Działania  te zostały uwieńczone wpisem z dnia 17 sierpnia 2017 roku Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori do ewidencji placówek oświatowych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

1 września 2017 roku zabrzmiał pierwszy symboliczny dźwięk dzwonka w tymczasowym budynku kontenerowym przy ul. Mydlnickiej 5.
Naukę rozpoczęła grupa 23 uczniów w 2 oddziałach: przedszkolnym i szkolnym.
Pracę nauczycieli Montessori wsparli specjaliści: psycholog, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej z Krakowskiego Osrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Przedszkola Integracyjnego Montessori.

W kolejnym roku szkolnym 2018/19 podwoiliśmy liczbę uczniów, dołączyli kolejni uczniowie i nauczyciele.

W następnym, 2019/20 roku po brzegi wypełniliśmy oddział przedszkolny, starając się jednocześnie o przekształcenie oddziału w przedszkole, co dokonało się dnia 1 stycznia 2020 roku. Zwiększyliśmy liczbę uczniów klas I-III i utworzyliśmy klasę czwartą.

Szkoła realizuje koncepcję placówki Montessori, z oddziałami mieszanymi wiekowo, przygotowanym otoczeniem wyposażonym w materiały Montessori, przygotowanymi nauczycielami; szkoły integracyjnej dla dzieci zdrowych i z deficytami rozwojowymi w odpowiednich proporcjach i ze  specjalistycznym wsparciem terapeutycznym. 

 

Uczniowie realizują w mocno zindywidualizowanym trybie podstawę programową zatwierdzoną przez MEN, a także program Montessori, który umożliwia  dzieciom poznawanie otaczającej ich  rzeczywistości, faktów, wydarzeń, pojęć, zjawisk nieco inaczej niż w tradycyjnych szkołach. Dzieci nabywają wiedzę i umiejętności poprzez pracę z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli, lekcje w małych grupach (prezentacje nowych materiałów), wypełnianie kart pracy z wybranych części podręczników, przygotowywanie projektów, wycieczki i lekcje muzealne, itp. Ważne jest ćwiczenie woli i własnej chęci do nauki - praca twórcza, której oddają się z pasją i dużo szybciej osiagają pożądane efekty, niż przez powielanie takich samych ćwiczeń dla wszystkich, pamięciowe uczenie, czy zadania domowe.
W świat wartości wprowadzamy dzieci poprzez lekcje etyki i religii katolickiej.
W roku szk. 2018/19  trzecioklasiści przystąpili do I Komunii świętej przygotowani poprzez zajęcia Katechezy Dobrego Pasterza prowadzone przez dr n. hum. Barbarę Surmę.

Język angielski realizujemy w szkole codziennie, w  kilkuosobowych grupach, część  zajęć także indywidualnie.

Przez pierwsze dwa lata ze szkołą współpracowała grupka kanadyjskich baptystów, która wprowadzała dzieci w język i kulturę kraju poprzez cotygodniowe czytanie dzieciom wybranych pozycji literatury dziecięcej w języku angielskim i okazjonalne grupowe spotkania.

W przedszkolu język angielski jest realizowany dwa razy w tygodniu. W roku szkolnym 2019/20 dzieci miały okazję przebywać w towarzystwie anglojęzycznej praktykantki z nowojorksiego kursu Montessori, która będzie pracować w szkole w kolejnym roku szkolnym.

Zajęcia ruchowe dzieci przedszkolne  realizują w niewielkiej, 60-metrowej sali gimnastycznej, w szkole.
Od r.szk. 2019/20 dzieci szkolne przeniosły się z zajęciami wf do Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych - nowego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego, znajdującego się po drugiej stronie Błoń. Lekcje prowadzi dwoje nauczycieli wychowania fizycznego.
Przez 2 lata korzystalismy z zajęć  na basenie Uniwersytetu Pedagogicznego pod opieką instruktorów szkoły "Agama". Od 2019 roku rozpoczęliśmy  współpracę z firmą Kraul, przenosząc się na baseny Korony.

Dzieci wymagające specjalistycznego wsparcia, posiadające odpowiednie orzeczenia, bądź opinie, mają zajęcia z logopedą, terapeutami pedagogicznymi, integracji sensorycznej, psychologiem.

Szkoły Montessori wyprzedzają szkolną rzeczywistość oświatową. Doświadczenia ostatnich 20 lat pokazują, że współczesne tendencje oświatowe widoczne w podstawie programowej powoli powielają i wprowadzają założenia pedagogiki Montessori do obowiązujących programów szkolnych, choćby jak chodzi o tworzenie otoczenia sprzyjającego potrzebom rozwojowym dziecka, wskazanie w podstawie programowej roli kształcenia zmysłów, przygotowanego nauczyciela, dopuszczenie innych niż 45 minutowe jednostki lekcji i swobodne regulowanie przerwami międzylekcyjnymi. 

Utrzymujemy kontakt ze szkołami Montessori w Polsce - w Warszawie, Sopocie, Pobiedziskach i za granicą; ostatnio gościliśmy nauczycieli i praktykantów z Niemiec, Norwegii, Łotwy i Hiszpanii.

Do tej pory odbyliśmy grupowe wycieczki do szkół Montessori w Niemczech: w Lauf, Norymberdze, Monachium i Biberkor, a także w Polsce: gościliśmy w Warszawie,  w Warsaw Montessori School, Sopocie, Gdańsku i ostatnio, w styczniu br. znowu w Warszawie - w Polskim Ośrodku Edukacji Montessori.

Aktywnie bierzemy udział w kursach i konferencjach montessoriańskich.

Wycinki szkolnej rzeczywistości można podpatrzeć  w zakładce: Aktualności, Galeria i na Facebooku.

Chcemy wspólnie z rodzicami tworzyć  szkołę przyjazną dzieciom.

Rok szkolny 2020/21 będzie kolejnym rokiem rozwoju szkoły.

Przedszkole przeniesie się po wakacjach do dobudowanej w lecie części budynku, z osobnym wejściem. Stanie się dwuoddziałowe.

W szkole będą działać nadal 3 oddziały: dwa z klasami I-III i jeden z klasą IV - V.

Program dla klas IV- V jest tworzony przez grono pedagogiczne składające się z nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

 

Rekrutacja do przedszkola trwa (brak miejsc dla dzieci 6-letnich). Informacje w zakładce: Przedszkole/ Rekrutacja.

 

 

Fundacja

Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja "Casa dei Bambini".

Prezesem Fundacji,  współorganizatorem  i  dyrektorem Szkoły jest Elżbieta Zabiegaj - dyplomowany nauczyciel  i nauczyciel Montessori z certyfikatem AMI w zakresie wieku 3-6 oraz dyplomem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium w zakresie wieku 6-12 r.ż., członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Associatione Montessori Internationale (AMI) i Montessori - Europa, z 25-letnim doświadczeniem w edukacji Montessori, współzałożycielka i  dyrektor pierwszego w Krakowie przedszkola Montessori na ul. Prochowej 12.

Grono pedagogiczne to  zespół nauczycieli, zdobywających doświadczenia montessorianskie i tworzących w szkole atmosferę pracy i nauki. W tej chwili, wraz z kilkuosobową grupą pracowników administracji jest to ponad 30-osobowy zespół.
Fundacja zatrudnia nauczycieli wychowania przedszkolnego (w przedszkolu), nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, muzyki i muzykoterapii, religii katolickiej, nauczyciela wspomagającego - oligofrenopedagoga, logopedę i nauczyciela języka polskiego jako obcego, psychologa klinicznego, terapeutę integracji sensorycznej, pedagoga specjalnego, nauczyciela języka hiszpańskiego.

Z klasą czwartą pracują : polonista, matematyk i informatyk, przyrodnik, historyk, muzyk, plastyk i technik, wuefista.

Nauczyciele szkolą się w zakresie pedagogiki Montessori we współpracy z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Rozwojowej, Fundacją Theodor Hellbruegge Stiftung w Monachium (prof. Joachim Dattke), Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Polskim Stowarzyszeniem Montessori z siedzibą w Łodzi, a także w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie.Biorą udział w konferencjach, wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą i dostępnych  warsztatach montessoriańskich i innych metodycznych.

Szkoła prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię indywidualną: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i integrację sensoryczną w ramach poradni psychologiczno - pedagogicznej (patrz: oferta poradni http://www.krakowmontessori.pl/pl/oferta_poradni ).

 

 

Patronat

Patronat merytoryczny sprawuje:

  • Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium - profesor Joachim Dattke/Monachium
  • Fundacja Profesora Theodora Hellbrügge w Monachium
  • Współpraca z Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
  • Praca szkoły wynika z wielu lat doświadczeń zebranych w Przedszkolu Integracyjnym Montessori przy ul.Prochowej 12, pod patronatem ww. organizacji.

 

Lokalizacja i budynek szkoły

Szkoła znajduje się w nowym, przestronnym modułowym budynku w atrakcyjnej lokalizacji
przy ul. Mydlnickiej 5, tuż obok Parku Jordana i Krakowskich Błoń. W tej chwili nasz modułowy budynek liczy prawie 600 metrów, będzie rósł wraz z zapotrzebowaniem na nową powierzchnię do czasu zbudowania nowego, stałego budynku. Znajdują się tutaj trzy klasy lekcyjne, salka gimnastyczna z wyposażeniem do integracji sensorycznej,   świetlica z jadalnią, szatnia z portiernią, zaplecze biurowe, gabinety specjalistów, 90-metrowy korytarz.

Szkoła posiada materiał edukacyjny Montessori w postaci holenderskich materiałów z firmy Nienhuis (pierwsze wyposażenie szkoły stanowił  dar profesora Theodora Hellbruegge z Monachium) oraz polskich z firmy Topic Educational, a także wiele materiałów wykonanych przez nauczycieli.                            

 

 [Elżbieta Zabiegaj - akt. 30.06.2020 r.]

 
 
Slide 1 Content
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Kontynuowanie przeglądania oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. [x]